Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Počet stran:

544

ISBN:

978-80-86570-19-8

catalog Tištěná verze

251 Kč

Rozebráno

Editor: Iva Orálková
Autoři: Irena Blažková, Miroslav Chytil, Iva Orálková, Pavel Šlézar, Jozef Laššák, Miroslava Nácarová, Nelly Komendová, Michaela Čadilová, Petr Kubeša, Renáta Fifková
Mapové přílohy: Dalibor Buršík
Archivní rešerše: Dagmar Roháčková, Tomáš Cydlík

Olomoucké územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu navázalo na dlouholetou a úspěšnou tradici v publikování soupisů nemovitých kulturních památek Olomouckého kraje a prostějovskému regionu tak přispělo publikací, která bude sloužit k hlubšímu poznání památkového fondu prostřednictvím zveřejnění značného množství aktuálních a cenných poznatků k jednotlivým nemovitým kulturním památkám okresu Prostějov.

Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov je koncipován jako podrobný  aktualizovaný  přehled památkového fondu, zpřístupňující odborné i laické veřejnosti 362 nemovitých kulturních památek. Navazuje, resp. uzavírá řadu soupisové literatury, kterou vydalo olomoucké územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu (resp. jeho právní předchůdci) v průběhu let 1994 – 2001. Fondy památkově chráněných nemovitostí Olomouckého kraje byly v minulosti prostřednictvím tištěných publikací zpřístupněny v rámci okresu přerovského (1993), šumperského (1994), města Olomouce (1996), okresu olomouckého (1997) a jesenického (2001). Text soupisu nemovitých kulturních památek prostějovského okresu reaguje na zvýšenou potřebu zpřístupnění ověřených základních prostorově identifikačních údajů o památkách, rozšířených o aktualizované podrobné umělecko-historické informace a výsledky archivních průzkumů, které jsou vedle seznamů odborné literatury, mapových příloh či obrazové přílohy, která každou z 362 nemovitých kulturních památek v náhledu fotografie zpřístupňuje, významnou součástí publikace.

Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov zúročil výsledky projektu „Obnova identifikace nemovitých kulturních památek ČR“, který probíhal v letech 2000 – 2007 pod patronací Ministerstva kultury ČR a jehož výstupem bylo vytvoření aktualizované kartotéky Ústředního seznamu kulturních památek. Vyhodnocením památkově chráněného fondu nemovitostí bylo v rámci projektu přistoupeno ke zpracování návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky, a to především v případech těch součástí areálů, které nebyly v rámci kulturní památky dle platné legislativy památkově chráněny. Návrhy na prohlášení věcí za kulturní památky, které byly a jsou postupovány k rozhodnutí Ministerstvu kultury České republiky, provázely rovněž návrhy na zrušení památkové ochrany kulturních památek, které zcela zanikly či ztratily památkovou hodnotu.

Při tvorbě publikace byla uplatněna v minulosti osvědčená obsahová struktura dříve vydaných soupisů. Jednotlivé nemovité kulturní památky prostějovského okresu jsou členěny podle abecedně řazených obcí včetně jejich místních částí v daném katastrálním území. Heslo kulturní památky uvozuje název památky s uvedením rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a náhledová fotografie, u areálů či souborů následuje výčet všech částí, které tvoří kulturní památku. Údaj o zápisu či prohlášení věci za kulturní památku přináší záznam datace, který je informací o nabytí statutu kulturní památky. Umístění kulturní památky v rámci obce doprovází údaj o umístění nemovitosti v rámci katastrálního území, který specifikuje pozemek. Vzhledem k permanentním změnám v číslování pozemků jednotlivých katastrů s ohledem na změny ve vlastnictví byl uplatněn záznam, který památku lokalizuje pomocí souřadnic GPS ve formátu WGS 84. Údaji o památce jsou rovněž slohové, časové a autorské určení, umělecko-historický popis nemovitosti, soupis archivních pramenů a soupis odborné literatury. Součástí publikace jsou mapové zákresy, které jsou v úvodu každé obce formou bodových záznamů přehledem všech památkově chráněných nemovitostí v obci k 31. 12. 2011. Mapa města Prostějova je zpracována samostatně a spolu s přehlednou mapou celého okresu Prostějov tvoří vloženou mapovou přílohu publikace.

Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov je určen nejen odborným pracovníkům státní památkové péče, ale rovněž vlastníkům a uživatelům kulturních památek, badatelům či širší veřejnosti. Věříme, že publikace přispěje k naplňování a udržení kulturních tradic a obecně k uchování památkového fondu, který je bezesporu významným dokladem kultivace prostředí, o jehož udržení usilujeme...